Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Сумын ИТХ -ын төлөөлөгчөөр сонгогдсонд тооцох тухай сумын сонгуулийн хорооны тогтоол

2020-10-19

ONXS

санал өгсөн: 3
3 / 100%
0 / 0%