Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны үйл ажиллагааг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-18 08
2 Сумын газар зохион байгуулалтын 2023 оны төлөвлөгөөний биелэлт дүгнэж, газар зохион байгуулалтын 2024 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-18 07
3 Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-18 06
4 Ойн сангаас бэлтгэх модны хэмжээ, хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-18 05
5 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-18 04
6 Сумын 2024 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-18 03
7 Сумын 2023 оны хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнэж 2024 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-18 02
8 Сумын Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцыг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-18 01
9 Хөрөнгө акталж устгах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-27 01
10 Хөрөнгө шийдвэрлүүлэхээр уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-27 02
11 Өмч хөрөнгө орлогод авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-27 03
12 Өмч хөрөнгө блансаас блансад шийлжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-27 04
13 Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Л.Уранчимэгийг огцруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-27 06
14 Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн даргыг сонгож батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-27 07
15 Хүүхэд бүр цэцэрлэгт хөтөлбөрийн хэрэгжилт дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-10-27 05
16 Сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт тодотгол хийж батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-20 04
17 Санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-20 01
18 Сумын 2023 оны газар тариалангийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-20 02
19 Аймгийн газар тариалангийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-20 03
20 Тариалангийн газрыг давуу эрхээр эзэмшүүлэх иргэдийн нэрсийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-20 05
21 орон нутгийн зарим газрыг тусгай хэрэгцээд авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-20 06
22 Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байгуулж, ажиллах дүрэм, удирдах зөвлөлийг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-20 07
23 Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын цалингийн сан, бүтэц, орон батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-20 08
24 Сумын иргэдийн Төлөөлөгчидийн Хурлын Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-20 09
25 Сумын ИТХ -ын 2022 оны үйл ажиллагааг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-20 07
26 Ойн сангаас бэлтгэх модны хэмжээ, хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-20 06
27 Сумын газар зохион байгуулалтын 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт дүгнэж, 2023 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-20 05
28 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-20 04
29 Сумын 2023 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-20 03
30 Сумын Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцыг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-19 01
31 Сумын 2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнэж 2023 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-19 02
32 Шагнал олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-26 05
33 Шагнал олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-26 04
34 Хүүхэд бүр хөтөлбөрийн хэрэгжилт дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-26 03
35 хөрөнгө шийдвэрлүүлэхээр уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-26 02
36 хөрөнгө акталж устгах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-26 01
37 Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нэрэмжит шагналын журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-29 06
38 Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний жагсаалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулан батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-03 01
39 “Хүүхдэд ээлтэй дотуур“ байр хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцыг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-18 06
40 “Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчийн үнэмлэх, албан бичгийн хэвлэмэл хуудасны загвар, хэрэглэх журам” батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-18 01
41 “Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчийн урамшуулал олгох журам” батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-18 02
42 Тариалангийн газрыг давуу эрхээр эзэмшүүлэх иргэдийн нэрсийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-18 03
43 Тогтоол хүчингүйд тооцох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-18 04
44 “Хөгжсөн багшаас чадварлаг сурагч” дэд хөтөлбөрийн явцыг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-18 05
45 “Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшлийг сайжруулах” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцыг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-18 07
46 Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хорооны үйл ажиллагааны журам, хороодын бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-04 02
47 Сумын 2022 оны газар тариалангийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-02 08
48 Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-02 01
49 Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-02 02
50 Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-02 04
51 Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын цалингийн сан, бүтэц орон тоо батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-02 06
52 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-02 07
53 Сумын 2022 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 04
54 Сумын ИТХ -ын 2021 оны үйл ажиллагааг дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 07
55 Ойн сангаас бэлтгэх модны хэмжээ, хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 06
56 сум хөгжүүлэх сангийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 05
57 Сум хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж, 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 03
58 Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-16 01
59 Сумын газар зохион байгуулалтын 2021 оны төлөвлөгөөний биелэлт дүгнэж, 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-15 01
60 Энгийн хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-01 07
61 Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-06-30 04
62 Газрын төлбөр шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-19 09

ONXS

санал өгсөн: 3
3 / 100%
0 / 0%