Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Сумын газар зохион байгуулалтын 2023 оны төлөвлөгөөний биелэлт дүгнэж, газар зохион байгуулалтын 2024 оны төлөвлөгөө батлах тухай

Огноо: 2023-12-18 Дугаар:07 Нээгдсэн:85

ONXS

санал өгсөн: 3
3 / 100%
0 / 0%