Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

Төв аймгийн Баянчандмань сумын ИТХ

ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНЧАНДМАНЬ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2023 ОНЫ 09 САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ.

2023-09-29

ONXS

санал өгсөн: 3
3 / 100%
0 / 0%